ආභිජා - එදා රෑ

ආභිජා - එදා රෑ " පට්ට මැශප් එක . ටිකක් පරණයි . ඒත් ගොඩාක් අය බලලා නැතුව ඇති. බොක්කෙටම වදිනවා බ්‍රෝ.

" ආභිජා - එදා රෑ " පට්ට මැශප් එක . ටිකක් පරණයි . ඒත් ගොඩාක් අය බලලා නැතුව ඇති. බොක්කෙටම වදිනවා බ්‍රෝ. <3

Posted by Bro - බ්රෝ on Thursday, November 12, 2015